Avaluació personal

Els defectes que tinc, els contraresto amb la meva predisposició i total entrega; no defalleixo fins a observar que realment resulta impossible complir els objectius. Sóc resolutiu i per a abandonar una causa, primer haig d'haver explorat tots els camins possibles.

Això és degut gràcies als meus coneixements en múltiples disciplines, que m'han demostrat que tot (o quasi bé tot), té solució; per tant, intentaré analitzar la situació i no tendeixo a abandonar una causa ni esfondrar-me perquè sorgeixi alguna complicació en el camí.

A la meva vida personal he passat per diverses dificultats, especialment en el que a vida familiar es refereix. Per aquest motiu, des de molt jove vaig decidir abandonar el nucli familiar i dedicar-me al món laboral i preocupar-me més per les meves característiques professionals, que personals, així com a relacionar-me socialment amb més gent de fóra de l’àmbit familiar.

No obstant, sota d'aquesta forta cuirassa i darrere del meu escut, s'hi situa una personalitat seriosa, amb un caràcter fort, però al mateix temps, sentida, empàtica i preocupada per les coses. Encara que no ho demostri, ja que interioritzo i relativitzo molt les situacions, em puc ressentir de les preocupacions, fent-les meves i emportant-me-les amb mi mateix.

Aquest fet, m'ha condicionat alguns aspectes personals, la meva relativa desconfiança per les coses i el meu constant anàlisi de les situacions i la recerca de la millora contínua.

Sé delegar, però si m’haig de posicionar i actuar, seré el primer en realitzar i complir la missió; encara que això em suposi haver-me d’embrutar des d’avall i si fos necessari, prendré la iniciativa aportant major dedicació o assumpció de tasques per a l’obtenció de l’excel·lència en el resultat.

avaluacio

En línies generals, estic satisfet amb la meva trajectòria, tant dels èxits, com dels fracassos i de les vivències viscudes; pel fet que gràcies al conjunt de totes elles i a l’afrontació de les seves conseqüències, sóc qui sóc a dia d'avui, estic on estic i com jo he decidit estar; tinc el que jo mateix he decidit tenir; disposo dels coneixements actuals i una mentalitat, pensaments i conceptes, dels quals n’estic orgullós.

Per què han ocorregut totes les alteracions viscudes?
Perquè les necessitava. No rebem el que desitgem ni volem, doncs això, difícilment s'obté; en el seu lloc, rebem el que necessitem, que en realitat, és el que desitgem tot i no ésser-ne conscients. De no esser així i no haguessin ocorregut les alteracions viscudes, molt possiblement, jo no seria qui sóc a dia d'avui.

Les situacions viscudes a la meva infantesa, varen ser causades o realitzades per d’altres persones o factors externs, rebent-ne les conseqüències de manera directa; tot i que degut a la manca de memòria o per desconeixement, no vull descartar que en major o menor grau, jo en pugui esser també la causa.

A partir de la joventut i fins al dia d’avui, la gran majoria de les situacions viscudes (tant positives, com negatives), si que han estat provocades (o no evitades) per la meva pròpia i directa decisió (encertada o erràtica).

Gràcies a això, el futur que vull i espero, és positiu i optimista i desitjo que sigui així, perquè per a ell estic lluitant dia a dia, intentant millorar en tots els meus aspectes i deixant enrere les coses que amb coneixement, sé que no em convenen.